Ämbeten

Som ämbetsman är man vald av landskapet, nationens demokratiska institution. Det är ämbetsmännen som ansvarar för verksamheten och engagerar sig i den, mer eller mindre ideellt.

I början av varje termin genomförs en ämbetsmannahelg där det diskuteras hur nationen fungerar och hur den skulle kunna utvecklas. Utöver det så brukar det vara en festlig tillställning. Här följer en beskrivning av nationens ämbetsmannaposter. Är det något som intresserar dig kontakta då  valnämnden val@gotlandsnation.se

Kurator

Kuratelet består av tre de tre kuratorerna -  vanliga studenter som tagit två terminers studieuppehåll för att ägna all sin tid och ork åt nationen. De är förtroendevalda av nationens medlemmar och heltidsarvoderade, vilket motsvara man som student erhåller från studiebidrag och -lån.

Förste kurator

Förste kurator har det övergripande ansvaret för nationens verksamhet och är nationens ansikte utåt. Det är 1Q som har ansvar för att all information kommer ut till alla medlemmar. 1Q har även kontakten med myndigheter, de andra nationerna och nationens hedersledamöter.

Andre kurator

Andre kurator är ekonomi- och fastighetsansvarig. Det är 2Q som betalar ut din lön när du har jobbat i puben eller på fikat. 2Q är även ansvarig för nationens bostäder.

Tredje kurator

Tredje kurator är ansvarig för nationens pub- och festverksamhet. Det är 3Q som ser till att vår pub och vårt fika kan vara öppet. Till 3Q kan du höra av dig om du vill engagera dig och testa på ett pass på fikat, i puben eller på en uthyrning.

Köksmästare

Nationens köksmästare ansvarar tillsammans med 3Q för all köksverksamhet på nationen. Ämbetet är en halvtidstjänst och arvoderas därefter. Det är en ansvarsfylld post där man arbetar väldigt nära 3Q.

Inspektor

Inspektorn har ett övergripande ansvar för nationen och för dess kontakt med Universitetet. Inspektorn skall vara anställd vid Universitetet, och denne väljs på fem år i taget. Inspektorn sitter bland annat med i nationsstyrelsen, är aktiv i stipendienämnden och håller tal på alla nationens gasquer.

Nationskaplan

Nationskaplanen är en person man kan prata med om man har problem. Denne är professionell och kan ge goda råd. Alla är välkomna till nationskaplanen, oberoende av trosuppfattning.

Skattmästare

Skattmästare är två till antalet och har det yttersta ansvaret för nationens ekonomi. De är ofta verksamma i arbetslivet med liknande arbetsuppgifter.

Revisor

Revisorerna är två till antalet och har även suppleanter. De är ofta verksamma med liknande arbetsuppgifter professionellt och har till uppgift att kontrollera nationens räkenskaper.

Klubbverkare

Som klubbverkare är man en av sex personer i klubbverket. Klubbverket är de som jobbar i puben och köket och ser till att vi kan ha puben öppen. De jobbar dessutom på alla nationens gasquer med att laga mat, servera och stå i baren. Som klubbverkare får man gå på olika fester anordnade bara för klubb och fikaverk. Man åker ner och hälsar på Hallands nation i Lund och kanske det bästa är att man får ett "kk-kort" terminen efter. Med ett KK-kort går man in gratis på alla nationers event, man slipper kön och man får ta med en vän. Man får även förtur till bostäderna i nationshuset.

Läs mer om puben här

Helgfikavärdar

Helgfikavärdarna är fem till antalet. De ansvarar för vårt väldigt populära helgfika. Man förbereder mackor, smörgåstårtor och bakar kakor så det står härliga till. Man får gå på olika fester anordnade bara för klubb och fikaverk. Man får även ett "kk-kort" samma termin som man är Helgfikavärd. Med ett KK-kort går man in gratis på alla nationers event, man slipper kön och man får ta med en vän. 

Läs mer om helgfikat här

Vardagsfikavärdar

Som vardagsfikavärd ansvarar man för nationens pluggfika som går av stapeln varje vardag mellan klockan 10 och 16. Det är ett bra ämbete på så vis att man ofta kan studera medan man håller i fikat, det handlar i huvudsak om att ta betalt och ordna kaffe. Som vardagsfikavärd får man gå på nationens personalfest och man får medalj.

Läs mer om pluggfikat här

Arkivarie

Ansvarar för att ordning och reda råder i nationens arkiv. Ser till att material som ska arkiveras blir arkiverat som sig bör. Som arkivarie är man även vice ordförande i biblioteksnämnden. Arkivarien representerar nationen i arkivariekonventet.

Bibliotekarie

Bibliotekarien ansvarar för nationens bibliotek och är ordförande i biblioteksnämnden. Tillsammans med nämnden ser bibliotekarien till att hålla biblioteket öppet, låna ut och köpa in nya böcker. Biblioteket har öppet på torsdagar 17-19 eller enligt överenskommelse. Bibliotekarien representerar nationen i bibliotekariekonventet.

Fanbärare

Nationen har två fanbärare. De väljs på två terminer i taget, med omlott. Man väljer alltså en ny fanbärare varje termin. Fanbärarna bär nationens fana vid nationens och universitetets högtidliga tillfällen, så som doktorspromotioner, professorsinstallationer och statsbesök. Fanbärarna representerar även nationen i fanbärarkonventet. Arbetsklädsel är högtidsdräkt inkl. studentmössa (så kallad akademisk högtidsdräkt). Vid doktorspromotioner och professorsinstallationer får man en bal på slottet.

Marskalk

Marskalken är med vid universitetets högtidliga tillfällen, så som doktorspromotioner, professorsinstallationer och statsbesök. Du står till tjänst då gästerna har frågor och bistår vid ceremoniernas genomförande. Som marskalk är du nationens representant i marskalkskonventet. Arbetsklädsel är högtidsdräkt inkl. studentmössa. Vid doktorspromotioner och professorsinstallationer får man en bal på slottet. Vid doktorspromotioner och professorsinstallationer får man en bal på slottet.

Nationsmarskalk

Som nationsmarskalk jobbar man som toastmaster på alla nationens gasquer. Tillsammans med förste kurator upprättas på förhand en tågordning och bordsplacering för festen. Sedan skriver nationsmarskalken placeringskorten. Nationsmarskalken tillsammans med hovmästaren ser till att allt på gasquerna flyter på smidigt. Arbetsklädsel är högtidsdräkt inkl. studentmössa.

Uthyrningsansvarig

De uthyrningsansvariga är två till antalet. De väljs på två terminer i taget, men omlott. Tillsammans med Tredje kurator ansvarar de för den viktiga uthyrningsverksamheten, där nationens lokaler och personal hyrs ut till olika fester av akademiskt slag. 

Diskjockey (DJ)

Nationens två discjockeys är musikansvariga på gasquesläpp. Man ansvarar även för att spela eller finna lämplig ersättare till uthyrningar som vill ha en DJ. Man får stor inflytande över musiken som spelas på nationen under året.

Utskänkningsförman

Som utskänkningsförman ska man vara väl insatt i alkohollagen. Man utbildar och hjälper kuratelet med frågor angående alkohol och alkohollagen.

Miljöförman

Miljöförmannen ansvarar för att god arbetsmiljö ska råda. Ser till att verksamheten följer de riktlinjer som är satta av miljö och hälsa.

Granskningsman

Granskningsmännen är två till antalet. Tillsammans läser de och granskar de verksamhets-berättelserna, som ämbetsmän skriver efter avslutad ämbetsperiod. Lämnar man in en godkänd verksamhetsberättelse så får man ansvarsfrihet och får gå gratis på en landskapssexa.

Internationell sekreterare

Som internationell sekreterare ansvarar man för välkomnandet av de internationella studenterna. Tillsammans med de andra nationernas internationella sekreterare anordnas den internationella välkomstveckan. Under terminen arrangerar man även aktiviteter för de internationella studenterna och fungerar som stöd under deras vistelse. Som internationell sekreterare representerar man nationen i internationella konventet.

Krönikör

Krönikören skriver krönikor till Lambskallet. Varje år presenterar denne också ABC-krönikan där hela året sammanfattas. Som krönikör förväntas man närvara vid alla större evenemang så som gasquer och landskap, och återberätta detta genom krönikor för eftervärlden.

Redaktör

Redaktörerna är två till antalet och ansvarar för att nationstidningen Lambskallet kommer ut. De väljs på två terminer i taget, men i omlott. Redaktörerna skriver texter, sköter redigeringen och layout för tidningen. Till sin hjälp har redaktörerna PR- och kommunikationsnämnden som hjälper till med att skriva texter och marknadsföra nationen. Den redaktör som innehaft ämbetet längst är även sekreterare i PR-nämnden.

PR-förman

PR-förmannen är ordförande i PR- och kommunikationsnämnden och ansvarar för att nationen syns och hörs. Detta genom att till exempel tillverka och sprida affischer, eller vara aktiv på sociala medier.

Nationsfotograf

Som nationsfotograf är man med på alla fester, så som gasquer och middagar, och övriga aktiviteter som nationen arrangerar och förevigar dessa med hjälp av kamera. Nationsfotografen tillverkar även ämbetsmannatavlan. Tillsammans med arkivarien ser fotografen till att allt arkiveras som sig bör.

Hemsidesansvarig

Hemsidesansvarig är precis vad det låter. Han eller hon ansvarar helt enkelt för att hemsidan är som den ska och att den hålls uppdaterad. Hemsideansvarig bidrar dessutom ofta med behövlig datakunskap som kuratelet inte besitter.

Hembygds- & kulturnämndsordförande

Hembygds- och Kulturnämndsordförande är ordförande i H&K-nämnden. Tillsammans med nämnden ansvarar H&K-ordförande för att arrangera kulturella evenemang, gärna med anknytning till hembygden,  för nationens medlemmar. Det är allt från teater- och museibesök till gutamålsdagar och filmkvällar.

Vice hembygds- & kulturnämndsordförande

Som vice H&K-ordförande sitter man med i H&K-nämnden, men har även till uppgift att ansvara för nationens medverkan vid den årliga täckatingen på Fårö. Då lägger fåröbor och andra intresserade agtak medan nationen bidrar med att laga och servera mat. Ett trevligt tillfälle för nationsmedlemmar att träffas under sommarledigheten och uppleva den gotländska kulturen.

Förman för gutniska lekar

Förmannen för gutniska lekar ansvarar för att det gotländska kulturarvet inte ska gå om intet. Till exempel så är denne ansvarig för ett mästerskap i stangstörtning som går av stapeln samma dag som lambskallegasquen. Denne ansvarar också för att få ihop ett pärklag som tävlar i Stångaspelen samt arrangerar evenemang med anknytning till den gutniska sporttraditionen.

Idrottsförman

Idrottsförmännen är två till antalet. De ansvarar för GNIFs (Gotlands nations IF) verksamhet. Framförallt brukar de hålla i någon form av sportaktivitet på söndagkvällar. Idrottsförmännen representerar nationen i idrottskonventet.

Teaterförman

Teaterförmannen leder nationens teater- och spexverksamhet. Till huvuduppgift har teaterförmannen att anordna spex till nationens formellare middagar såsom gasquer och vårbalen. Finns intresse kan även större evenemang anordnas.

Radioförman

Som radioförman är man ordförande i radionämnden. Tillsammans med nämnden ansvarar man för nationsradion. Radion fanns under en period på studentradion, och har senare återkommit ett kort tag som podcast.

Recentiorsförman

Recentiorsförmännen är två till antalet. De väljs på två terminer i taget, men i omlott. Den som gör sin andra termin som recentiorsförman är ordförande i recentiorsnämnden. Tillsammans med nämnden ansvarar recentiorsförmännen för välkomnandet av de nya studenterna. Välkomnande sker i form av recentiorsmottagning på nationen samt aktiviteter som pubkvällar och spel- och lekdagar.

Valnämndsordförande

Valnämndsordförande ansvarar för valnämnden. Tillsammans med nämnden ser valnämndsordförande till att alla ämbeten och nämndposter blir tillsatta. Det är alltså denne man kontaktar om man är sugen på att bli ämbetsman på nationen.

Sånganförare

Sånganföraren leder sången under nationens mer formella middagar såsom gasquer och vårbalen. Till detta hör även att ordna ett sånghäfte till varje tillfälle.

Körordförande

Har ett övergripande ansvar för körens verksamhet samt representerar nationen i körkonventet. Väljs på landskap efter körens rekommendationer.

Kördirigent

Kördirigentens uppgift är att ansvara för körens arrangemang. Väljs på landskap efter körens rekommendationer.

Expeditionen

Mån-ons: 11-13
Torsdag: 17-19

Bettys pub

Tis-tor: 18-00
Fredag: 18-01

Jakens café

Lördag: 12-15
Söndag: 12-15

Pluggfika

tis-tor: 10-16

Biblioteket

Torsdagar: 17-19

GNIF

Måndagar: 20-21

Kontakta oss

1Q - Förstekurator

Yaee Oviedo

Nationens förste kurator har hand om medlemsskapsfrågor, stipendier och nationen i allmänhet

018 - 130 981
1q@gotlandsnation.se

2Q - Andrekurator

Thapelo Mabale

Nationens andre kurator har hand om löner, bostadsfrågor och det mesta med ekonomin

018 - 158 222
2q@gotlandsnation.se

3Q - Tredjekurator

Björn Asplund

Nationens tredje kurator är ansvarig för pub, fika och uthyrningsverksamheten på nationen

018 - 127 458
3q@gotlandsnation.se

 

Mer kontaktinformation »

Laddar Google Maps...

Hitta till oss

Adress:
Östra Ågatan 13,
75322 Uppsala